Psykoterapi og psykoedukation

Psykoterapi

Jeg kan kun i begrænset omfang tilbyde psykoterapeutisk behandling – det vil bero på en individuel vurdering efter de første samtaler.

Jeg tilbyder individuelle kognitivt terapeutiske behandlingsforløb, særligt til angstproblematikker. Forløbene indeholder typisk 8-10 konsultationer á ½ time. Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi oplever verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer; hvis man derfor kan identificere uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre, kan man ved terapi søge at erstatte disse med mere realistiske og hensigtsmæssige tanker og strategier.

Sammen med speciallæge Naja Jeppesen tilbyder jeg mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT), primært til patienter med personlighedsforstyrrelser. Ved Mentalisering forstår vi en grundlæggende evne til at fortolke menneskelig adfærd og reaktioner, båder når gælder en selv og andre. Vi er ikke født med denne evne, det er en evne der udvikles i løbet af barndom og ungdom. Ringe mentaliseringsevne fører til misforståelse af andre og en selv. I gruppen fokuseres på at opøve denne evne, og de første 6 gange vil vi undervise mere i, hvad det vil sige at mentalisere og hvordan der arbejdes terapeutisk med mentalisering.

Speciallæge Naja Jeppesen og jeg arbejder desuden på at etablere grupper for patienter med angst/ængstelig personlighedsstruktur, hvor den terapeutiske tilgang er metakognitiv terapi. Når man hele tiden dvæler ved sine negative tanker, så fastholder man en følelse af angst og tristhed, som skaber vedvarende negative indre tilstande. Metakognitiv terapi handler grundlæggende om at få kontrol over sin tænkning, så man kan være mere fleksibel og selv bestemme, hvad man tænker på og hvor meget tid, man bruger på det.

Sammen med psykoterapeut Lene Jystrup tilbyder jeg medfølelsesfokuseret gruppeterapi (CFT), primært til patienter med angst og depression, hvor en tilbøjelighed til selvkritik vurderes at være central for vedligeholdelse af symptomerne. Medfølelsesfokuseret terapi har rødder i både den kognitive tilgang og i evolutions- og tilknytningspsykologien. Der arbejdes på, at du skal få lyst til at være god ved dig selv, at du skal blive i stand til at bruge dine følelser aktivt, til at mærke efter, hvordan du og andre har det, at du skal blive bedre til at være i nuet, og bedre til at mærke hvor du har din opmærksomhed. At du skal blive bedre til at bruge din fornuft og ikke lade tankerne være drevet af frygt eller bekymring. At du tør slippe overdreven selvkritik og bliver i stand til at handle på en venlig og medfølende måde overfor dig selv og andre.

 

Psykoedukation

Psykoedukation har rødder i den kognitive terapi. Et psykoedukativt behandlingsorløb er et tidsafgrænset mestringsfokuseret forløb der indeholder vidensformidling, erfaringsudveksling (grupper) og færdighedstræning. De enkelte konsultationer kan være mere eller mindre strukturerede, afhængigt af problemstillingen, men forholder sig altid til et mere konkret mål for behandlingen. Det kan for eksempel kan være at øge accept af  sygdom, eller at styrke copingstrategier med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, sygdommen giver.

Psykoterapeut Lene Jystrup har primært individuelle psykoedukationsforløb hvor konsultationerne varer ½ time, dels arbejder hun på at etablere en psykoedukationsgruppe med henblik på færdighedsstræning for patienter med social angst.